Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

TÓM TẮT QUY TRÌNH

I. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Xin thông tin qui hoạch:
 2. Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình:
 3. Nội dung phần thuyết minh của Dự án đầu tư xây dựng công trình :
 4. Hồ sơ trình thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình
 5. Thẩm quyền thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình
 6. Nội dung thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình
 7. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình
 8. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
 9. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
 10. Thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

 

II. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

 1. Thực hiện thủ tục giao thuê đất
 2. Thiết kế xây dựng công trình
 3. Giấy phép xây dựng
 4. Quản lý thi công xây dựng công trình
 5. Các hình thức quản lý xây dựng công trình

 

Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

 • Điều kiện năng lực của chủ nhiệm lập dự án, tổ chức tư vấn khi lập dự án, Giám đốc tư vấn quản lý dự án
 • Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, tổ chức tư vấn khi khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình, chủ trì thiết kế xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực của chủ trì thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và tổ chức tư vấn khi thẩm tra thiết kế xây dựng công trình
 • Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi giám sát, chỉ huy trưởng công trư­ờng, tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình
 • Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng công trình.

 

Tải về Chi tiết quy trình:

Bạn đang xem Thông tin Tài liệu nghiệp vụ Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình